• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MIMAMSTERDAM.COM

Artikel 1: Definities

1.1   De bedenktijd is de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroeppingsrecht.

1.2   Herroepingrecht:  De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. 

1.3   Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

1.4   Met dag wordt bedoeld een kalenderdag.

1.5   De ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

1.6   Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 

1.7   Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

1.8   Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid. 

1.9   Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

  

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Naam: mimamsterdam.com

KVK Nummer: 74902970

BTW-nummer: NL002201105B50

 

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1  Deze opgestelde voorwaarden zijn van toepassing op alle met mimamsterdam.com/mimamsterdam.nl aangegane overeenkomsten en transacties.

3.2   Aanvullende voorwaarden op producten en/of diensten kunnen van toepassing zijn indien nadrukkelijk aangegeven door verkoper.

3.3   Eventuele algemene voorwaarden van koper zijn niet van toepassing tenzij mimamsterdam.com hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

3.4   Door het plaatsen van een bestelling en/of het gebruik van de website mimamsterdam aanvaardt de koper deze opgestelde algemene voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten die vermeld staan op de site.

3.5    Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

3.6    Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


Artikel 4: Het aanbod

4.1   Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Indien er een beperkte geldigheidsduur op aanbiedingen zit wordt dit kenbaar gemaakt.

4.2  Het aanbod is vrijblijvend. mimamsterdam.com is gerechtigd het aanbod aan te passen en te wijzigen.

4.3  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.4   Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 


Artikel 5: Totstandkoming overeenkomsten

5.1   De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2   Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3   Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4   De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5   Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6: Herroepingrecht

Bij levering van producten:

6.1   Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

6.2   De koper heeft de verantwoordelijkheid en verplichting om direct na ontvangst nauwkeurig de producten te inspecteren.

6.3   Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en in de verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Wanneer het product door beschadiging of andere aanwijsbare reden niet meer verkoopbaar is voor ondernemer is ondernemer niet verplicht om het product terug te nemen en het aankoopbedrag te retourneren.

6.4   Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

6.5   Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

6.6   Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die:

- tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;

- duidelijk persoonlijk van aard zijn;

- door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

- snel kunnen bederven of verouderen;

- waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft;

- van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken;

- van kranten en tijdschriften. 

6.7   Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt MIM Amsterdam zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen.

 

Bij levering van diensten: 

6.8 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6.9 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7: Kosten in geval van herroeping

7.1   Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.


Artikel 8: prijzen

8.1      Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

8.2   In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.


8.3   Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.


8.4   Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.


8.5.  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief BTW.
8.6   Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs


Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

9.1   Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

9.2   Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen 2 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

9.3   De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

9.4   De garantie geldt niet indien:

  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

9.5  De ondernemer garandeert niet dat een apparaat dat wordt beschermd met een MIM product (hoesje of laptop accessoire) schadevrij blijft. Alhoewel de kans klein is dat je iPhone of laptop schade oploopt met onze producten kunnen wij helaas géén 100% garantie geven op schadevrijheid. Dat heeft koper zelf in de hand. We zijn dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die alsnog ontstaat na een ongelukkige val, stoten of dergelijke.


Artikel 10:  Levering en uitvoering

10.1   De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

10.2   Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

10.3   Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

10.4   Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

10.5   In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

10.6   Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

10.7   Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 


Artikel 11:  Betaling

11.1   Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

11.2   De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

11.3   In het geval door MIM Amsterdam een betalingstermijn is overeengekomen geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

11.4   In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

11.5   In geval van niet-tijdige betaling is MIM Amsterdam bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen

11.6   Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die myinteriormusthaves als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken. 

 
Artikel  12: Klachtenregeling

 

12.1   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 5 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument gebreken heeft geconstateerd.

12.2   Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 
Artikel 13: Overmacht

13.1   In geval van overmacht is MIM Amsterdam niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

13.2   Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.